SHARPENING STONES

Back

3x7/8 PockSharpen Stone

Gatorgrit, 3" x 7/8" x 3/8", Pocket Sharpening Stone.

108886
3